Uwaga

Z dniem 02.01.2014 r. uległ zmianie rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obecny rachunek:

Urząd Gminy w Radgoszczy
Pl. Św. Kazimierza 7-8
33-207 Radgoszcz

Nr rachunku: 13 9462 0003 2001 2000 0062 0022
Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami <pobierz>

 

Terminy odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2016 r. <pobierz>

Terminy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2016 r. <pobierz>

Terminy odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2017 r. <pobierz>

Terminy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2017 r. <pobierz>

Terminy odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2018 r. <pobierz>

Terminy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2018 r. <pobierz>

Terminy odbioru odpadów komunalnych na I półrocze 2019 r. <pobierz>

Terminy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2019 r. <pobierz>

Jak segregować odpady <zobacz>

 

Informacje o nowych zasadach gospodarowania odpadami <zobacz>

 

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2013 r. <zobacz>

 

Informacje http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radgoszcz za 2014 rok - <pobierz>

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radgoszcz za 2015 rok - <pobierz>

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radgoszcz za 2016 rok - <pobierz>

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 roku - <pobierz>

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku - <pobierz>

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2016 roku - <pobierz>

2016 rok, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), dla mieszkańców Gminy Radgoszcz:

Baza – PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO

,,KOM - ŁAR" Sp. z o.o. Wola Szczucińska 142

33 - 230 Szczucin

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-15.00

Punkt przyjmuje:
– Przeterminowane chemikalia – środki ochrony roślin.
– Zużyte baterie i akumulatory.
– Zużyte opony.
– Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
– Opakowania po środkach, substancjach niebezpiecznych, farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje.
– Oleje i smary

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radgoszcz w 2016 r.:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE,,KOM-ŁAR" Sp. z o.o. Wola Szczucińska 142,33-230 Szczucin