Budowa za budową

 

W ubiegłym roku do Referatu Budownictwa i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Radgoszczy wpłynęło 100 wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. 71 z nich dotyczyło budynków mieszkalnych (samodzielnych albo wraz z obiektami gospodarczymi, garażowymi lub usługowymi), 29 – budynków garażowych, gospodarczych bądź usługowych.

Nasz samorząd w roku 2018 wydał także 23 decyzje celu publicznego: 11 dotyczyło budowy sieci gazowej, 2 – rozbudowy sieci kanalizacyjnej, 2 – rozbudowy sieci wodociągowej, 8 – budowy chodnika, sieci niskiego napięcia oraz zagospodarowania zbiornika retencyjnego.
W pierwszym kwartale tego roku liczba wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych sięgnęła 20, wpłynęło także 17 wniosków dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego (rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej lub gazowej).
W tabeli przedstawiamy liczbę decyzji o warunkach zabudowy wydanych w roku 2018, w rozbiciu na sołectwa.